Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)