Thông tin tài chính

Công ty Cổ phần X20 (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)