Thông tin tài chính

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE | Bất động sản)