KGM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Mười 2023 12:16:00

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Bầu, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang, số 85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.