Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Chín 2023 16:57:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230926_20230926-Chung-quyen-STB.BSC.C.7M.EU.Cash.2023-01-BC-ket-qua-phan-phoi.pdf