Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023 17:27:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230922_20230922-Chung-quyen-STB.BSC.C.7M.EU.Cash.2023-01-CBTT-Thong-bao-phat-hanh.pdf