Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Chín 2023 17:51:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2023-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230920_20230920-Chung-quyen-STB.BSC.C.7M.EU.Cash.2023-01-CBTT-GCN-chao-ban-CW-co-bao-dam.pdf