E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường CTCK HSC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 20 Tháng Chín 2023 15:33:00

E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường CTCK HSC

CTCK HSC báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường Quỹ ETF DCVFMVN30 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230920_20230920-E1VFVN30-KQ-GD-ETF-cua-to-chuc-tao-lap-TT-HSC-.pdf