GMD: Báo cáo thay kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn ESPP năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Tám 2023 14:07:00

GMD: Báo cáo thay kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn ESPP năm 2021

Công ty Cổ phần GEMADEPT công bố báo cáo thay kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn ESPP năm 2021 như sau


Tài liệu đính kèm
 20230828_20230825-GMD-KQ-giao-dich-CP-thay-cho-co-dong-noi-bo-va-nlq-cp-ESPP-ban-CBTT-.pdf