CBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Tám 2023 16:24:00

CBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 44300_ng_nien_nam_2023.pdf