HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam công bố Quyết định về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch (chiều mua) đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (BOS)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Tám 2023 10:15:00

HOSE: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam công bố Quyết định về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch (chiều mua) đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (BOS)

Ngày 18/08/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quyết định số 70/QĐ-SGDVN đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (đính kèm).

Lý do đình chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của thành viên và chưa khắp phục được tình trạng vi phạm.

Thời gian đình chỉ: Từ ngày 23/08/2023 cho đến khi Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS khắc phục được tình trạng vi phạm báo cáo, công bố thông tin của thành viên theo quy định; thời gian đình chỉ tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày đình chỉ.


Tài liệu đính kèm
  20230822_CHU-NG-KHOA-N-VIET-NAM.pdf