PTL: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Tám 2023 08:40:00

PTL: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Victory Capital như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230818_20230817-PTL-TB-so-1373-vv-xu-ly-vi-pham-giu-nguyen-dien-canh-bao-.pdf