Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Tám 2023 17:17:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230816_20230816-Chung-quyen-VNM.VIETCAP.M.Au.T.A4-Bao-cao-ket-qua-phan-phoi-chung-quyen.pdf