C32: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần 7 - XN Đá xây dựng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 11 Tháng Tám 2023 14:16:00

C32: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần 7 - XN Đá xây dựng

Công ty Cổ phần CIC39 thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần 7 - XN Đá xây dựng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230811_20230811-C32-Giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-chi-nhanh-thay-doi-lan-7-XN-Da-xay-dung.pdf