CTS: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký và giấy chứng nhận Thành viên bù trừ CK phái sinh do VSD cấp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 10 Tháng Tám 2023 17:20:00

CTS: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký và giấy chứng nhận Thành viên bù trừ CK phái sinh do VSD cấp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo nhận được Giấy chứng nhận thành viên lưu ký và giấy chứng nhận Thành viên bù trừ CK phái sinh do VSD cấp như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230810_20230810-CTS-CBTT-nhan-duoc-GCN-TVLK-va-GCN-TVBT-CKPS-do-VSD-cap.pdf