Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-14

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Tám 2023 10:31:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-14

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-14 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230809_20230809-Chung-quyen-STB.6M.SSI.C.EU.Cash-14-BC-ket-qua-phan-phoi.pdf