TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Tám 2023 09:52:00

TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty, miễn nhiệm Ban kiểm soát công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông