BMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Tám 2023 07:40:00

BMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

.


Tài liệu đính kèm
 82951__NGHI_QUYET_HDQT.pdf
 82951_QUYEN_BIEU_QUYET.pdf
 82952_ET_QUA_PHAT_HANH.pdf