Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB-HSC-MET11

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 07 Tháng Tám 2023 14:36:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB-HSC-MET11

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB-HSC-MET11 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230807_20230807-Chung-quyen-STB-HSC-MET11-BC-ket-qua-phan-phoi.pdf