Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2023 17:32:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET10 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20230803_20230803-Chung-quyen-VNM-HSC-MET10-GCN-chao-ban.pdf