BBT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán.

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2023 15:05:00

BBT: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạng mục thực hiện Hợp đồng kiểm toán.

.


Tài liệu đính kèm
 34342_em_toan_nam_2023.pdf