BBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 26 Tháng Bảy 2023 15:04:00

BBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Tài liệu đính kèm
 34029__TN_2023_file_ky.pdf
 34031__cu_vien_TV_HDQT.pdf
 34032_ong_2023_File_ky.pdf
 34033_e_TV_HDQT_va_BKS.pdf
 34034_vao_chuong_trinh.pdf
 34035_hvienBankiemsoat.pdf
 34036_i_loi_nhuan_2022.pdf
 34037__04._Bao_cao_BKS.pdf
 34039_a_kiem_toan_2022.pdf
 34039_ke_hoach_thu_lao.pdf
 34040_ien_nhiem_TV_BKS.pdf
 34040__05._Bao_cao_TGD.pdf
 34041_nh_sach_ung_vien.pdf
 34042_03._Bao_Cao_HDQT.pdf
 34043_en_nhiem_TV_HDQT.pdf
 34043__qua_10_noi_dung.pdf
 34043_don_vi_kiem_toan.pdf