APL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 25 Tháng Bảy 2023 14:36:00

APL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến 08/09/2023