FLC: Tập đoàn FLC giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án khắc phục

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Bảy 2023 09:20:00

FLC: Tập đoàn FLC giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án khắc phục

.


Tài liệu đính kèm
 95449_khac_phuc_signed.pdf