BBT: Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 2 ngày 20/07/2023 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy 2023 16:55:00

BBT: Bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2023 lần thứ 2 ngày 20/07/2023 của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết

.


Tài liệu đính kèm
 51117_en_Ban_kiem_soat.pdf