DRI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 (Thay thế thông báo số 43/TB-CT ngày 13/7/2023)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy 2023 14:55:00

DRI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 (Thay thế thông báo số 43/TB-CT ngày 13/7/2023)

.


Tài liệu đính kèm
 25738_2022thaydoiNDKCC.pdf