PPY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 11 Tháng Bảy 2023 15:12:00

PPY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPY của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.