FLC: CBTT và giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 07 Tháng Bảy 2023 09:59:00

FLC: CBTT và giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 103713_nien_2023_signed.pdf