BBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Sáu 2023 10:35:00

BBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 110446_phieu_bieu_quyet.pdf
 110447_au_giay_uy_quyen.pdf
 110447_07._Bao_Cao_HDQT.pdf
 110447__09._Bao_cao_TGD.pdf
 110448_g_cu_vien_TV_BKS.pdf
 110449_n_DHDCDTN_2023_1.pdf
 110449_i_loi_nhuan_2022.pdf
 110449_y_che_DHDCD_2023.pdf
 110449_a_kiem_toan_2022.pdf
 110450_ng_niem_nam_2023.pdf
 110450__ngay_20.07.2023.pdf
 110450__cu_vien_TV_HDQT.pdf
 110452_va_phat_nop_thue.pdf
 110452_ke_hoach_thu_lao.pdf
 110452_ien_nhiem_TV_BKS.pdf
 110453__08._Bao_cao_BKS.pdf
 110453_L2_ngay_20.07.23.pdf
 110454_don_vi_kiem_toan.pdf
 110454_en_nhiem_TV_HDQT.pdf