LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Sáu 2023 17:22:00

LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

.


Tài liệu đính kèm
 54605__tra_co_tuc_2022.pdf
 54606__co_dong_nhan_CT.pdf