BBT: Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 triệu tập họp lần thứ nhất ngày 20/06/2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Sáu 2023 14:19:00

BBT: Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 triệu tập họp lần thứ nhất ngày 20/06/2023

.


Tài liệu đính kèm
 25445_at_ngay_20062023.pdf
 25445_thuong_nien_2023.pdf