C21: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Sáu 2023 08:22:00

C21: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/07/2023