KHS: Công ty Cổ phần Kiên Hùng ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Sáu 2023 15:45:00

KHS: Công ty Cổ phần Kiên Hùng ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng

.


Tài liệu đính kèm
 35432_D_kiem_toan_2023.pdf