C21: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Sáu 2023 17:33:00

C21: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

.


Tài liệu đính kèm
 60521_am_du_DHDCD_2023.pdf