TIP: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TIP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Sáu 2023 09:15:00

TIP: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TIP

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TIP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230606_20230606-TIP-THONG-BAO-TY-LE-SO-HUU-NUOC-NGOAI.pdf