BVB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Năm 2023 15:04:00

BVB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

.


Tài liệu đính kèm
 33935_QUYEN_BIEU_QUYET.pdf