HKT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023 13:47:00

HKT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 15217_o_so_DHDCDsigned.pdf
 15218_ai_DHDCD_2023_ky.pdf
 15219_ai_DHDCD_2023_ky.pdf
 15221_DCD_lan_1_signed.pdf