VTB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Thành viên Ban KTNB

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Năm 2023 17:38:00

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Thành viên Ban KTNB

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Thành viên Ban KTNB như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230526_20230526-VTB-NQ-HDQT-THAY-DOI-THANH-VIEN-BAN-KTNB.pdf