BKG: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Năm 2023 14:26:00

BKG: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230526_20230523-BKG-Bien-ban-va-nghi-quyet-hop-DHDCD-thuong-nien-2023.pdf