AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Năm 2023 13:34:00

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023
+ Báo cáo tài chính năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
+ Các vấn đề khác liên quan đến cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng lên Website trước ngày tổ chức đại hội