CAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Năm 2023 17:54:00

CAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Tài liệu đính kèm
 62227__tu_cach_co_dong.pdf
 62228_yet_toan_thu_lao.pdf
 62229_ng_Nien_Nam_2023.pdf
 62229_h_co_dong_du_hop.pdf
 62229_dong_cd_nam_2023.pdf
 62230_n_ban_kiem_phieu.pdf
 62230_en_To_Chuc_DHDCD.pdf
 62230_ng_Nien_Nam_2023.pdf
 62231_t_dinh_cua_dhdcd.pdf
 62231_phieu_bieu_quyet.pdf
 62231_an_to_chuc_dhdcd.pdf