PTL: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 16 Tháng Năm 2023 13:56:00

PTL: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230516_20230516-PTL-Cong-van-cong-bo-Bien-ban-Nghi-quyet-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023.pdf