DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 10 Tháng Năm 2023 13:47:00

DRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DRG của CTCP Cao su Đắk LắK như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán độc lập;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
+ Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác theo quy định pháp luật.