PTL: Bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 08 Tháng Năm 2023 10:31:00

PTL: Bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230508_20230508-PTL-Cong-van-bo-sung-noi-dung-hop-DHCD-thuong-nien-nam-2023.pdf