BKG: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 17:50:00

BKG: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230505_20230505-BKG-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2023.pdf