HVN: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 18:10:00

HVN: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230505_20230505-HVN-TB-so-819-vv-Chot-DS-tham-du-DHDCD-TN-nam-2023.pdf