LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2023 07:49:00

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2022;
+ Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;
+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.)
          - Thời gian họp: Từ 8h00, thứ 7, ngày 24/06/2023