NAV: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thay đổi nhân sự và nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Tư 2023 17:21:00

NAV: Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thay đổi nhân sự và nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2023

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thay đổi nhân sự và nghị quyết HĐQT ngày 27/04/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20230427_20230427-NAV-CBTT-BB-va-NQ-DHDCDTN-2023-TB-thay-doi-NS-va-cac-NQ-HDQT.pdf