BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Tư 2023 14:22:00

BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Tài liệu đính kèm
 23336__DHCD_2023da_nen.pdf
 23338_tri_noi_boda_nen.pdf
 23339__DHCD_2023da_nen.pdf
 23342_ty_T4.2023da_nen.pdf