VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 25 Tháng Tư 2023 00:37:00

VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 11153_don_vi_kiem_toan.pdf
 11153__bo_sung_Dieu_le.pdf
 11155__Bao_cao_cua_BKS.pdf
 11156__ty_dang_su_dung.pdf
 11156_uan_ly_tai_chinh.pdf
 11158_n_Ban_kiem_phieu.pdf
 11158_at_nam_2020_2021.pdf
 11202_uyen_tham_du_hop.pdf
 11203_ao_de_cu_nhan_su.pdf
 11206__cu_TV._HDQT_BKS.pdf
 11208__quan_tri_noi_bo.pdf
 11212_i_loi_nhuan_2023.pdf
 11212_e_hoach_nam_2023.pdf
 11212_thu_lao_HDQT_BKS.pdf
 11213__lam_viec_tai_DH.pdf
 11213_am_2022_cua_HDQT.pdf
 11213_u_So_yeu_ly_lich.pdf
 11213_ua_Ban_kiem_soat.pdf
 11214_17_Phieu_bau_BKS.pdf
 11214_8__2022_cua_HDQT.pdf
 11214_a_kiem_toan_2022.pdf
 11214_ua_Ban_kiem_soat.pdf
 11215_hi_quyet_dai_hoi.pdf
 11215_8_Phieu_bau_HDQT.pdf
 11216_at_dong_cua_HDQT.pdf
 11217_u_cu_tai_Dai_hoi.pdf